Colleges & Universities
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Taiwan
Hong Kong Tianjin
Hubei Tibet
Hunan Xinjiang
Inner Mongolia Yunnan
Jiangsu Zhejiang

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Reference > Chongqing Universities

Chongqing Colleges & Universities

Chongqing Jiaotong University
Chongqing Jiaotong University was founded with engineering the primary focus. The university teaches management, natural sciences and humanities...
 
Chongqing Normal University
Chongqing Normal University is a public university in Chongqing, China.
 
Chongqing Three Gorges University
The Chongqing Three Gorges University is located in the heart of Three Gorges Reservoir Region of the Changing River.
 
Chongqing University  
Chongqing University is a key national university located in Chongqing, China.
 
Chongqing University of Posts and Telecommunications  
A public university located in China's fourth municipality: Chongqing, which focuses on the research and education in the field of information...
 
Southwest University of Political Science and Law
Southwest University of Political Science and Law is a national public university located in Chongqing, China.
 
Yangtze Normal University
Yangtze Normal University is a full-time, comprehensive university under the administration of the Chongqing Municipal Government.