Colleges & Universities
Anhui Jiangxi
Beijing Jilin
Chongqing Liaoning
Fujian Macau
Gansu Ningxia
Guangdong Qinghai
Guangxi Shaanxi
Guizhou Shandong
Hainan Shanghai
Hebei Shanxi
Heilongjiang Sichuan
Henan Taiwan
Hong Kong Tianjin
Hubei Tibet
Hunan Xinjiang
Inner Mongolia Yunnan
Jiangsu Zhejiang

Home | Business | Culture | News | Reference | Travel           

Home > Reference > Guangxi Universities

Guangxi Colleges & Universities | Explore Guangxi

Guangxi Medical University
Guangxi Medical University is located in Nanning, Guangxi, China and is one of the oldest higher education medical institutions in China.
 
Guangxi Normal University
Guangxi Normal University is a university located in Guilin, Guangxi, China.
 
Guangxi Traditional Chinese Medical University
Guangxi Traditional Chinese Medical University is the only higher traditional Chinese medice institution in Guangxi...
 
Guangxi University  
Guangxi University is a provincial university, located in Nanning, capital of Guangxi, China.